mixmusic

주님 세운 교회/박성규 목사

  RSS Feed Link

토요일 오전 10시
교회위치: 2911 Lomita Blvd., Torrance, CA 90505
주일예배시간: 1부- 오전 8시 / 2부- 오전 11시
연락처: (310) 325-4020
홈페이지: www.junimchurch.comGBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190@kgbc.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS